Các dịch vụ tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ cho các khoản đầu tư trong và ngoài nước. Khi được yêu cầu, chúng tôi đóng vai trò là đầu mối thông tin cho khách hàng đồng thời làm việc với văn phòng quốc tế của chúng tôi để cung cấp các giải pháp thuế quốc tế. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
  • Xem xét các giao dịch để tối ưu hóa thuế và giảm thuế áp dụng
  • Đánh giá hiệu quả thuế nhóm
  • Phát triển chính sách và tài liệu về chuyển giá
  • Tư vấn về cấu trúc quyền sở hữu
  • Dịch vụ tư vấn giao dịch bao gồm lập kế hoạch Sáp nhập, Mua lại, Tổ chức lại doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch thuế và tư vấn
  • Trung tâm tài chính quốc tế ở nước ngoài
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn thuế cho nhân viên quốc tế, bao gồm cả cân bằng thuế, gói thù lao cơ cấu
 

Mai Lan Phương

Managing Partner, Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế và Tư vấn
BDO Hà Nội
XEM THÊM
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí