BDO Newsletter No.6/2021/BT-BDO

30-07-2021

1. THUẾ DOANH NGHIỆP 

Quản lý thuế 

1. Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 của BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực từ 03/08/2021, thay thế Thông tư 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013.  

2. Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/05/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (“Nghị định 52”) về chính sách ân hạn nộp thuế trong năm 2021. 

3. Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNCN”) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ 01/08/2021. 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 

4. Công văn số 17324/CTHN-TTHT  ngày 20/05/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội (“CTHN”) về chính sách thuế đối với Quỹ đầu tư chứng khoán. 

5. Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 của CTHN về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 52  trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch. 

6. Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (“SPCNHT”), có hiệu l ực từ 04/06/2021.  

7. Thông tư số 37/2021/TT-BTC ngày 27/05/2021 của BTC về  việc bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng BTC quy định về ghi nhận, đánh  giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh  nghiệp, có hiệu lực từ 11/07/2021. 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) 

8. Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 của BTC sửa đổi quy định liên quan đến việc xác định "thiết bị, dụng cụ y tế "được hưởng thuế suất GTGT 5% theo khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC (“Thông tư 219”), có hiệu lực từ  01/08/2021. 

9. Công văn số 20844/CTHN-TTHT ngày 11/06/2021 của CTHN hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư. 

Hóa đơn, chứng từ  

10. Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/05/2021 của CTHN về hóa đơn thương mại bản scan.

11. Công văn số 1950/TCT-CS ngày 04/06/2021 của TCT về hóa đơn điện tử (“HĐĐT”). 

12. Công văn số 20376/CTHN-TTHT ngày 08/06/2021 của CTHN hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa.

 

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU  

1. Công văn số 2384/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2021 của Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về việc xử lý vướng mắc liên quan đến việc khai nộp thuế hàng hóa XNK theo quy định mới tại Thông tư số 06/2021/TT-BTC. 

2. Công văn số 2551/TCHQ-TXNK ngày 27/05/2021 của TCHQ về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang Doanh nghiệp chế xuất. 

3. Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của TCHQ về việc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. 

4. Công văn số 2893/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2021 của TCHQ về việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế. 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)  

1. Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc khai thuế TNCN. 

2. Công văn số 20214/CTHN-TTHT ngày 07/06/2021 của Cục thuế Hà Nội về việc chi phí mua căn hộ để chuyên gia nước ngoài ở thuộc diện chịu thuế TNCN. 

 

LAO ĐỘNG 

1. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

2. Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/05/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (‘‘BHXH’’)  

1. Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/05/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 01/06/2021. 

2. Công văn số 1940/BHXH-VP ngày 31/05/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp  nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả các thủ tục của các đơn vị và cá nhân trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 

 

DOANH NGHIỆP 

1. Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021 và thay thế Nghị định số 10/2010/NĐCP ngày 12/02/2010 và Nghị định số 57/2016/NĐCP ngày 01/7/2016.


Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:
Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies