wisswatches bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans

BDO Newsletter No.8 & No.9/2021/BT-BDO

26-10-2021

1. THUẾ DOANH NGHIỆP 

 Quản lý thuế 

 • Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ 15/10/2021. 
 • Công văn số 2731/TCT-QLN ngày 22/07/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc xóa tiền phạt chậm nộp.
 • Công văn số 2838/TCT-KTNB ngày 28/07/2021 của TCT về việc chấn chỉnh, kiểm  tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. 
 • Công văn số 31911/CTHN-TTHT ngày 17/08/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội  (“CTHN”) về việc kê khai, nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh. 
 • Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 15/09/2021 của BTC về việc ban hành Danh  sách doanh nghiệp phân công Cục thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế, có hiệu lực từ 01/01/2022.  
 • Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, có hiệu lực từ 01/01/2022.  
 • Thông tư số 80/2021/NĐ-CP ngày 29/09/2021 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (“Nghị định 126”) của Chính phủ, có hiệu lực từ 01/01/2022.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 

 • 1. Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 của Chính phủ, có hiệu lực từ 01/11/2021.
 • Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/08/2021 của CTHN về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19.
 • Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/08/2021 của TCT về chính sách thuế TNDN.
 • Công văn số 3255/TCT-CS ngày 30/08/2021 của TCT về Phiếu xuất kho

 Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)  

 • Công văn số 23936/CTHN-TTHT ngày 29/06/2021 của CTHN về hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • Công văn số 24786/CTHN-TTHT ngày 05/07/2021 của CTHN về chính sách thuế với tiền thưởng đạt doanh số. 
 • Công văn số 24787/CTHN-TTHT ngày 05/07/2021 của CTHN về hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. 
 • Công văn số 27456/CTHN-TTHT ngày 15/07/2021 của CTHN hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa bán mà điểm giao nhận ngoài Việt Nam. 
 • Công văn số 23999/CTHN-TTHT ngày 29/7/2021 của CTHN hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng lắp đặt. 
 • Công văn số 31450/CTHN-TTHT NGÀY 12/08/2021 của CTHN về chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 3061/TCT-KK  ngày 13/08/2021 của TCT về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.
 • Công văn số 33106/CTHN-TTHT ngày 30/08/2021 của CTHN hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất .
 • Công văn số 32223/CTHN-TTHT ngày 31/08/2021 của CTHN về việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Hóa đơn 

 • Công văn số 2410/TCT-DNL ngày 02/07/2021 của TCT về việc xuất hóa đơn đối với quà tặng, khuyến mãi cho khách hàng. 
 • Công văn số 24837/CTHN-TTHT ngày 05/07/2021 của CTHN về việc xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển. 
 • Công văn số 28463/CTHN-TTHT ngày 22/07/2021 của CTHN về việc xuất hóa đơn đối với hoạt động mua bán nợ. 
 • Công văn số 31448/CTHN-TTHT ngày 12/08/2021 của CTHN về việc hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên. 
 • Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về Hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ 01/07/2022.  
 •  

2. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

 • Công văn số 3690/TCHQ-TXNK ngày 22/07/2021 của Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về việc ủy thác nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu. 
 • Công văn số 3995/TCHQ-TXNK ngày 11/08/2021 của TCHQ về việc xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.
 • Công văn số 3991/TCHQ-PC ngày 11/08/2021 của TCHQ về việc xử phạt tờ khai nhánh.
 • Công văn số 4065/TCHQ-TXNK ngày 17/08/2021 của TCHQ về việc nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ s ở sản xuất, gia công. 
 • Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/09/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP. 
 • Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022, có hiệu lực từ 13 /9/2021 đến 31/12/2022. 
 • Công văn số 4428/TCHQ-PC ngày 15/09/2021 của TCHQ về việc không xử phạt hành chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 • Công văn số 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/09/2021 của TCHQ về việc thực hiện quản lý việc hoàn thuế GTGT. 

3. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 

 • Công văn số 2532/TCT-DNNCN ngày 12/7/2021 của GDT về việc phải sửa lại tờ khai tháng/quý có sai sót khi điều chỉnh quyết toán thuế TNCN. 
 • Công văn số 3978/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021 của TCHQ về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng.
 • Khấu trừ 10% TNCN đối với thù lao chi trả cho Ban kiểm soát của công ty cổ phần nếu không có hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) theo hướng dẫn tại Công văn số 33104/CTHN-TTHT ngày 30/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội. 

4. LAO ĐỘNG  

 • Công văn số 2582/LĐTBXH-VP ngày 6/8/2021 của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội (“BLĐTBXH”) về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ Người lao động (“NLĐ”), người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  
 • Thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ bằng tin nhắn hay email vẫn được chấp nhận theo Công văn số 2558/LĐTBXH-VP ngày 5/8/2021 của BLĐTBXH. 
 • Công văn 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ Nội Vụ xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 24/8/2021. 
 • Công văn số 2475/TLĐ ngày 10/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (“TLĐLĐ”) về việc miễn đóng đoàn phí cho NLĐ có mức lương thấp hơn lương tối thiểu.   
 • Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 của TLĐLĐ về việc bổ sung chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ liên quan đến Covid-19.  
 • Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống  thiên tai, hiệu lực từ ngày 15/09/2021. 

5. BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)  

 • Thông báo số 3011/TB-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành quy trình, hồ sơ hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid 19 tại TP HCM.  
 • Công văn số 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc được chọn nơi khám chữa bệnh (“KCB”) bảo hiểm y tế  (“BHYT”) thuận tiện trong thời gian giãn cách xã hội.
 • Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc có thể đổi hoặc cấp lại thẻ  BHYT tại cơ quan BHXH bất kỳ. 
 • Công văn số 6373/BYT-BH ngày 6/8/2021 của Bộ Y tế  về việc hướng dẫn thanh toán KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19. 
 • Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/09/2021 của UBTV Quốc hội.
 • Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 của Chính phủ về việc người lao động  có tham gia BHTN đến 30/09/2021 được hỗ trợ từ 1.8 đến 3.3 triệu đồng. Điều kiện và thủ tục nhận hỗ trợ được quy định tại Quyết định  số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
 • Người lao động sẽ có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công theo Nghị quyết  số 107/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ.  
 • Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 06/9/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc người lao động được  giải quyết các chế độ BHXH dựa trên thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH. 

6. DOANH NGHIỆP  

 • Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ, hiệu lực từ ngày 01/10/2021. 
 • Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 16/08/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, hiệu lực từ ngày 1/10/2021
Xem và tải bản tin đầy đủ của BDO:

Download
VỊ TRÍ BDO
Vị trí gần bạn
Xem vị trí
Copyright © 2018
Đã đăng ký Bản quyền. Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Công ty TNHH Tư vấn BDO Việt Nam là thành viên của BDO International Limited - là công ty trách nhiệm hữu hạn (bởi sự) đảm bảo của Anh và là một phần của mạng lưới BDO quốc tế bao gồm các công ty thành viên. BDO là tên thương hiệu cho mạng lưới BDO và cho từng Công ty Thành viên BDO.
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Allow only essential cookies