Dịch vụ Kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ hỗ trợ khách hàng nâng cao giá trị thông qua đánh giá tính hiệu quả của các chức năng và quy trình hoạt động. 
BDO thiết kế các quy trình kiểm toán nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng – từ việc tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện trong toàn tổ chức đến báo cáo các phát hiện cho Ủy ban Kiểm toán, Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị. Chúng tôi cùng với khách hàng xác định và triển khai các giải pháp phù hợp cũng như áp dụng các biện pháp kiểm soát thích hợp.  
Dịch vụ Kiểm toán nội bộ của chúng tôi bao gồm:

  • Hợp tác chiến lược và thuê ngoài bán phần
  • Thuê ngoài
  • Đánh giá đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực (QAR)
  • Đánh giá mức độ sẵn sàng trước khi niêm yết trên sàn chứng khoán (IPO)
  • Đào tạo kiểm toán nội bộ
  • Biệt phái chuyên viên kiểm toán nội bộ
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies