Các dịch vụ tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đầu mối thông tin cho khách hàng đồng thời phối hợp với các công ty thành viên thuộc mạng lưới BDO quốc tế để cung cấp các giải pháp thuế quốc tế. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Rà soát các giao dịch để tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp
  • Đánh giá hiệu suất nhóm thuế
  • Phát triển chính sách và tài liệu về chuyển giá
  • Tư vấn về cơ cấu vốn góp
  • Tư vấn lập kế hoạch mua bán và sát nhập (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch và tư vấn thuế
  • Trung tâm tài chính quốc tế ở nước ngoài
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn thuế cho nhân viên nước ngoài, bao gồm cả cân bằng thuế, cơ cấu gói thù lao

 

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies