Các nguyên tắc kế toán Mỹ (US.GAAPS)/ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Reporting)

Chúng tôi hiểu gánh nặng đặt ra cho mọi tổ chức bị ảnh hưởng bởi Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002. Các chuyên gia được đào tạo của chúng tôi có thể hỗ trợ các tổ chức tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật, cụ thể là Mục 404 về kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính.

BDO cũng có nhân viên quen thuộc và giàu kinh nghiệm trong việc tuân thủ nguyên tắc kế toán Mỹ (“US.GAAP”) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) có thể hỗ trợ trong các cam kết liên quan đến báo cáo theo US.GAAP và IFRS.

 

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies