Kiểm toán theo luật định và các dịch vụ chứng thực khác

Kiểm toán theo luật định là một trong những hoạt động kinh doanh cốt lõi của BDO. Đây là một yêu cầu bắt buộc theo Luật Kiểm toán Độc lập năm 2012 rằng một công ty FDI, công ty đại chúng và niêm yết, ngân hàng & tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và công ty nhà nước phải chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán đã được phê duyệt để áp dụng tại Việt Nam đồng thời phải được kiểm toán theo các tiêu chuẩn kiểm toán tương tự. 

Chúng tôi có kiến thức, kỹ năng và giàu kinh nghiệm trong việc bám sát những sự phát triển của kế toán và tiếp cận với công nghệ tiên tiến nhất để thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả. Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro của chúng tôi tập trung vào các định hướng kinh doanh, các rủi ro liên quan và các tác động tiềm tàng trên báo cáo tài chính. Điều đó cũng giúp chúng tôi xem xét các dữ kiện được thiết lập một cách khách quan khi đưa ra quan điểm kiểm toán minh bạch.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các đề xuất có tính xây dựng để cải thiện kiểm soát nội bộ trên báo cáo tài chính làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên tục thông qua đơn vị kỹ thuật và đào tạo nội bộ để giúp khách hàng bắt kịp với những thay đổi mới nhất của chuẩn mực kế toán và yêu cầu về báo cáo. 

Công việc chứng thực khác

Việc cung cấp dịch vụ kiểm toán các tài khoản đã quyết toán vốn đầu tư và các công trình xây dựng là một trong những hoạt động chính của BDO Việt Nam.

Các chuyên gia của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm trong việc kiểm toán các báo cáo quyết toán vốn đầu tư và các công trình xây dựng. Hoạt động của BDO Việt Nam đã góp phần giúp nhà đầu tư loại bỏ chi phí không hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và nhà đầu tư.

Chúng tôi cũng thực hiện xác minh độc lập dữ liệu tài chính và phi tài chính khỏi những dữ liệu khác.

 

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies